Nutrinovate Handdesinfektion Alcogel 500ml

Nutrinovate Handdesinfektion Alcogel 500ml är en oparfymerad och återfuktande handdesinfektion. 

Nutrinovate Handdesinfektion 500 ml: Återfuktande handdesinfektion för rena och torra händer. Tag 2 ml och gnid in i händerna tills all produkt är torr. Behöver ej sköljas eller torkas bort. Använd vid behov. Innehåller Desinfektionsmedel, färdig brukslösning. Aktiv substans: 651 g/kg Etanol. Typ av preparat: Flytande gel. 

Innehåller 70% Alkohol

Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONSTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen och drick ett par glas vatten (endast om personen är vid medvetande) Vid obehag, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

Köp Nutrinovate handdesinfektion här: